????? ??? ?????? ? ?????

:: برچسب‌ها:
نویسنده : پوریا عصمتی
تاریخ : پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

تعیین دقیق زمان مرگ

تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان میگذرد.مصونیت ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس از مرگ ،سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می شود.تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست،مقایسه می شود.

چرا پیاز اشک را در می آورد؟

هنگامی که پوست پیاز را می کنید یافته های آن آسیب می بینند و آنزیمی در آنها با ترکیبی به نام سولفواکسید (به اختصار) ترکیب شده و مولکول نامبرده را به سه قسمت می شکند که یکی از این ترکیبات اشک آور است.
زمانی که پیاز را زیر شیر آب یا پس از خروج از یخچال پوست می کنید دیگر اشک آور نیست زیرا سولفواکسید در آب محلول است و آب سبب آبکافت آن می شود در نتیجه بقیه ی مراحل بالا که نتیجه ی آن ایجاد ترکیب اشک آور است انجام نمی شود.
اگر پیاز سرد باشد سرعت واکنش آنزیمی نامبرده کاهش می یابد و کمتر تشکیل می شود و فشار بخار سولفواکسید هم کاهش یافته و غلظت آن در هوا کم می شود طوری که سبب ایجاد اشک نمی شود.

 

شعله ور کردن شکر بدون آتش

در نیمه زیرین یک ظرف، بلور پتاسیم کلرات و در نیمه بالایی شکر قرار میدهیم
حالا میتوانیم از بقیه بخواهیم از شکر بچشند وببینند که واقعا شکر است
حال یک همزن یا یک عصای شعبده بازی که قبلا به اسید سولفوریک آغشته شده را به ظرف حاوی شکر(در واقع پتاسیم کلرات) نزدیک میکنیم واینطوری شما میتوانید شکر را بدون آتش شعله ور کنید
نکته: این آزمایش را هیچ وقت در یک فضای بسته انجام ندهید برای انجام آن حتما از فضای باز استفاده کنید.

:: برچسب‌ها: جذابیت های شیمی, شیمی کاربرذی
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

How does a chemical peel work? part 4

Deep chemical peel

Results are dramatic, but recovery takes the longest

If you have deeper facial wrinkles, skin that's damaged by the sun, scars, areas that appear blotchy or even pre-cancerous growths, deep facial chemical peels might be the right choice for you. Your physician will use the strongest chemical called phenol to penetrate down to the lower dermal layer of your skin. For this type of peel, you may need a local anesthetic and a sedative to manage any discomfort.

Here's How it Works:

A deep chemical peel usually involves some sort of pretreatment for up to 8 weeks. This will prepare your skin for the peel and speed the healing process. Pretreatment may include use of Retin A - a prescription medication that's derived from vitamin A. This works to thin out the skin's surface layer, allowing the chemical solution to penetrate more evenly and deeply. If you can't tolerate Retin A as a pre-treatment, your doctor may prescribe another medication. 

  • You will be given a sedative to relax along with a local anasthetic to freeze your face
  • Your face will be cleansed
  • Phenol is brushed onto the area and can remain from 30 minutes, up to two hours. The chemical is neutralized with water
  • After allowing your skin to rest for an hour, a thick coat of petroleum jelly is smoothed over your skin, covering the crust which develops. The petroleum jelly must stay in place for up to two days. Sometimes your healthcare provider will opt to cover your skin with strips of adhesive tape with openings for your eyes and mouth, rather than the layer of petroleum jelly. Your doctor will choose this approach if you have severe wrinkling.

Managing your discomfort: Deep chemical facial peels will result in peeling, redness and discomfort for several days. Your doctor will provide painkillers to keep you comfortable. Although the swelling is likely to disappear in about two weeks, your skin may be red for up to three months.

One treatment with a deep chemical peel will produce long-lasting and dramatic results which can last up to 10 years.

 

The End.
:: برچسب‌ها: chemistry, chemical peel
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()