????? ??? ?????? ? ?????


آنچه می خوانید، نوشته ای دلپذیر وکوتاه است. از آن بهره مند گردید! گفتاری است که   دالای لاما بر آن بود که برای سال 2006 بیان دارد. تنها چیزی که از تو ستانده می شود لحظاتی است برای خواندن؛ و اندیشیدن به آن چه خوانده ای.


1- بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

2- آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.

3- سه اصل را دنبال کن:

•محترم داشتن خود
•محترم داشتن دیگران
•جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود
 

4- به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

5- قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.

6- نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پرقدرت، خللی وارد سازد.

7- هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.

8- هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.

9- آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست برندار.

10- به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

11- نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.

12- فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات.

13- در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.

14- دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.

15- با زمین مهربان باش.

16- سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.

17- به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.

18- کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری.

19- به عشق و آشپزی با واگذاردن بی پروا دست یاب.
:: برچسب‌ها:
نویسنده : سحر ساسانیان
تاریخ : جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
نقل قول ()