????? ??? ?????? ? ?????


 

سال ۱۳۹۲ خورشیدی برابر با سال ۷۰۳۵ میترایی آریایی، ۳۷۵۱ زرتشتی و ۲۵۷۲ شاهنشاهی .

 اگر چه حضرت محمد ۱۳۹۲سال پیش هجرت کردند ولی سرزمین آریایی من ۵۶۵۰ سال پیش از آن نوروز را جشن می گرفت ۲۳۶۶ سال پیش از آن مردمان این دیار، خدای را ستایش می کردند و کوروش ۱۱۸۷ سال پیش از آن دوستی را در جهان گسترانید. پیشینه سرزمین من بسی بیشتر از۱۳۹۲ سال است.

پیشاپیش سال نو خجسته باد.
:: برچسب‌ها:
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
نقل قول ()